si-educacio

Començament

Follow me on Twitter

Anuncis

La solució del projecte


Un cop analitzat el que es vol aconseguir (estratègia), l’estat actual (anàlisi) i identificades les possibilitats (estudi de mercat) arriba la hora d’unir aquestes peces i trobar la solució.

En aquest cas la solució consisteix en com s’ha de planificar la implantació dels sistemes d’informació identificats prèviament.

En aquesta il·lustració és mostra gràficament la solució proposada:

model SI

El model es basa en 4 fases d’implantació de baix a dalt, definint una primera fase com a fonaments del model i una segona fase com a base o core.

Detallant els sistemes d’informació a implantar per cada fase:

FASE  1

La definició del model dels SI és una part important del Pla TAC, implantant els diferents nivells gradualment es garantirà la consistència dels sistemes d’informació.

Aquesta primera fase es centrarà en la definició de la utilització pedagògica dels sistemes d’informació i els processos per integrant-los en el projecte educatiu així com realitzant procediments d’ús de les TIC i similars (SI01 Pla TAC). En aquesta fase es crearan els fonaments per assolir l’alineament entre els sistemes d’informació i les necessitats pedagògiques, consegüentment aquesta fase serà la més prioritària i especialment crítica.

 FASE 2

Sobre els fonaments implantats en la primera fase residirà la Base dels SI, aquesta base esta composta per dos sistemes d’informació complementaris (SI05 Plataforma educativa – SI03 Intranet), en aquesta base es centralitzarà la gran majoria de la informació bàsica, realitzarà la tasca de sistema d’informació centralitzat (core).
La unificació de la informació en un sistema d’informació centralitzat facilita la disposició d’informació actualitzada i consistent. La possibilitat d’integració d’aquestes sistemes d’informació és essencial per facilitar la implantació de sistemes d’informació específics.

FASE 3

Disposant dels fonaments i els sistema central, es procedirà a construir els sistemes d’informació necessaris per cobrir les demandes específiques. En aquesta tercera fase és prioritzarà els sistemes d’informació destinat a la comunicació externa (SI 04 Difusió, SI02 Portal) i a la plataforma de suport a l’aula (SI06 Recursos).
La selecció d’aquests sistemes d’informació s’haurà de realitzar analitzant el compliment de les necessitats i la facilitat d’integració amb la base del sistema d’informació.

FASE 4

La última fase es centrarà en els sistemes d’informació amb major impacte al aula (SI 07 PLE, SI08 LAMS). Aquests sistemes d’informació aniran focalitzats als estudiants i al disposar d’una base de coneixement i de recursos sòlida facilitarà la transmissió de coneixements i la implantació de tecnologia als alumnes.

La utilització de serveis al cloud tant públic com privat provoca que les telecomunicacions esdevinguin punts crítics. Amb la connexió de fibra òptica dedicada proporcionada per la XOC (Xarxa Oberta de Catalunya) aquest risc està minimitzat.  El diagrama  de connexions:

connexions SI

Es defineixen les diverses fases i sub-fases amb una previsió de la seva duració. El inici de la primera fase es planifica per el 01/09/2014 (començament del curs vinent) i la última fase es preveu que finalitzi el 01/11/2016, per tant seria una planificació a curt – mig termini (2 anys) que es força probable que s’allargui o s’hagin de modificar algunes de les actuacions.

Planificació

Mancaria definir les solucions proposades per cada sistema d’informació, que si esteu interessats podeu consultar-ho a la memòria del treball accedint al següent enllaç del repositori institucional de la UOC (O2 l’oberta en obert) – Enllaç_projecte .

 

Anuncis

Identificació del model tecnològic


En aquesta entrada donarem una visió general dels recursos que hi ha disponibles i dels models tecnològics actuals. Es impossible conèixer tots els recursos així que ens centrarem en els més implantats i que s’adequen més a les necessitats detectades (requeriments). La situació actual del centre (grau de maduresa baix i manca de recursos), unit a la situació actual del àmbit educatiu, defineixen els següents requeriments per tots els sistemes d’informació a implantar:

 • R01 Baix cost econòmic
 • R02 Baix manteniment
 • R03 Alta facilitat d’ús
 • R04 Alt grau d’implantació en centres educatius
 • R05 Disponibilitat de implantació i manteniment departament

El model tecnològic de Cloud és un model consolidat, amb els requeriments definits anteriorment el model de cloud que més encaixa serà el de Software As A Services (SAAS). Aquest model tecnològic alliberarà al centre de la necessitat de gestió de la infraestructura tecnològica (IT) i de les Aplicacions, aquest tipus de servei permet la compartició de recursos i per tant permet disposar de serveis de gran qualitat, amb escalabilitat. Un exemple clar d’aquest tipus de servei són els diferents serveis que proporciona Google (gmail, maps, apps. …). Aquest model de servei té dos grans inconvenients que s’han d’analitzar i minimitzar alhora de fer la seva implantació:

 • Pèrdua del control del servei (dependència del proveïdor)
 • Seguretat de la informació (garanties de privacitat)

Disposar d’aquest model de servei proporcionat per un organisme públic (generalitat) elimina o minimitza aquests dos grans riscos per tant proporciona els seus beneficis eliminant i minimitzant els seus riscos principals. Actualment els serveis que proporciona el departament d’ensenyament mitjançant el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) estan en estat de transició. roadmap CTTI El model de contractació realitzat es basa en els principis principals:

 • Eficiència i estalvi mitjançant la centralització de la contractació.
 • Estandardització dels serveis (definir serveis per possibilitar la compartició de recursos).

El pla global de transformació es detalla en el següent gràfic: model desplegament El servei de lloc de treball és defineix amb la següent informació: perfil LT2A El model de servei que es presta als diversos departaments de la generalitat (centres educatius inclosos) està en transició cap a un model de servei estandarditzat, on els llocs de treball han de poder classificar-se en perfils estàndards i utilitzar sistemes d’informació al núvol (no requereixin instal•lacions locals). El departament d’ensenyament proporciona als centres educatius diverses solucions tecnològiques mitjançant plataformes (núvol privat en modalitat SAAS) i formació i documentació mitjançant diversos actors de dinamització (centres de recursos, consorcis territorials, fòrums, formacions, etc …) Aquests recursos seran els prioritaris alhora d’escollir les solucions a implantar ja que compliran els requeriments especificats anteriorment i s’adequaran al nou model TIC. Un recull dels recursos principals proporcionat pel departament d’ensenyament2:

 • Àgora: sistema d’allotjament múltiple de Moodle i Intranet dels centres educatius i de les escoles oficials d’idiomes.
 • Alexandria: biblioteca de recursos que permet pujar alguns tipus de materials educatius digitals, com ara cursos Moodle, per facilitar la seva posterior localització i intercanvi.
 • ARC: espai per compartir propostes docents associades a les competències bàsiques i al currículum.
 •  Blogs XTEC: servei destinat a tots els usuaris de l’XTEC i als centres educatius que permet crear blogs i afegir-hi continguts.
 • Merlí: biblioteca i cercador de recursos educatius per a totes les àrees i etapes.
 • La prestatgeria: permet escriure llibres de manera col•laborativa a través d’Internet.
 • Quaderns virtuals: entorn d’aprenentatge digital que permet crear materials amb diferents tipus d’activitats per tal d’avaluar el progrés i el rendiment dels alumnes.
 • Zona Clic: conjunt d’aplicacions que permeten crear diversos tipus d’activitats educatives multimèdia mitjançant el programa CLIC.
 • Xarxa docent eduCAT: xarxa social per als professors orientada a compartir experiència i recursos i a la formació docent entre iguals.
 • La meva XTEC: el compte XTEC incorpora elements i funcionalitats basats en la tecnologia Google Apps per a l’educació que ofereixen aplicacions avançades de col•laboració i comunicació: Correu web, Calendari (Google Calendar), Drive (Google Drive), Llocs web (Google Sites), Xat (Google Talk), Grups (Google Grups). Les condicions d’ús són les mateixes de l’XTEC.

Recentment s’hi han incorporat els serveis Google Vídeo (YouTube), Fotografia (Picasa) i Mapes (Maps). Tanmateix cal tenir present que les condicions d’ús d’aquests tres serveis són les generals de Google. Aquests serveis s’orienten al treball personal i col•laboratiu dels professors en l’exercici de la seva tasca. Es recomana una cura especial en la configuració de la privacitat dels serveis quan s’utilitzin per al tractament de dades d’alumnes. A part dels serveis proporcionats pel departament a internet hi ha multitud d’aplicacions que es poden utilitzar sense cost i en modalitat de servei. La següent imatge (https://conversationprism.com/) mostra la multitud d’aplicacions socials disponibles a Internet. JESS3_BrianSolis_ConversationPrism4_WEB_2880x1800 Focalitzant més en el món educatiu i classificades segons con les vuit intel•ligències de Howard Gardner, es poden il•lustrar segons el següent mapa mental (TotemGuard.com/aulatotem): Mapa Mental_ Recursos TIC para desarrollar las inteligencias múltiples de Howard Gardner

A la propera entrada ens centrarem en quins recursos són els adients per donar solució als sistemes d’informació identificats anteriorment.

Àmbit desenvolupament curricular i TAC

Àmbit gestió i planificació

Identificació sistemes d’informació existents [Àmbit desenvolupament curricular i TAC]


Aprofundirem en el segon àmbit “Desenvolupament curricular i TAC”  per la cerca de sistemes d’informació que millorin els indicadors més prioritaris com comentàvem a la entrada anterior Identificació sistemes d’informació existents [Àmbit gestió i planificació].

Aquest segon àmbit disposa d’indicadors més relacionats amb la tecnologia per tant és podran relacionar els diferents indicadors amb sistemes d’informació existents.

N2.3 Ús d’eines tecnològiques i plataformes virtuals [-2]

Estat actual:
1 L’ús d’Internet es limita principalment al correu electrònic o a la cerca d’informació.

Nivells de millora:
2 Internet s’utilitza com a part integrant del procés d’ensenyament-aprenentatge en un nombre significatiu de matèries

3 La majoria de docents utilitza entorns d’aprenentatge com ara Moodle. L’alumnat utilitza Internet per treballar de forma col·laborativa en les activitats del programa, tant dins el centre com amb d’altres centres, fent ús pertinent de plataformes de treball col·laboratiu.

El nivell de millora ja identifica el Sistema d’Informació existent, fins i tot detalla la solució tecnològica més utilitzada (Moodle).

SI05 EVA Plataforma educativa de centre [Centre i Entorn]

N2.2 Ventall d’ús de les TAC [-1,25]

Estat actual:
1 El ventall d’usos de les TAC es limita a aplicacions instrumentals i d’exercitació (Dibuix, Jclic, Hot potatoes…)

Nivells de millora:
2 El ventall d’usos de les TAC s’amplia a activitats avaluatives, cerca d’informació… (webquestes, Viquipèdia).

3 Els usos de les TAC inclouen, a més de les anteriors, activitats col·laboratives, de simulació o creatives.

Existeixen molts recursos a Internet tant els proporcionats per el departament d’ensenyament, com els realitzats per altres centres educatius, per experts àmbit educatiu, comunitat, etc … Per possibilitar la utilització d’aquests recursos ha d’existir un sistema d’informació on es recullin, es classifiquin i es documentin la seva utilització didàctica.

SI06 Recursos Plataforma de gestió i recull de recursos [Aula i Centre] – possibilitat d’integrar al SI02 Intranet.

N2.4 Ús de les tecnologies segons objectius [-0,75]

Estat actual:
2 Les tecnologies reforcen les metodologies que ja existien, programari d’exercitació i presentacions.

Nivell de millora:
3A més dels usos anteriors, les TAC afavoreixen activitats emmarcades en els enfocaments d’aprenentatge per solució de problemes i treball per projectes.

Existeixen sistemes d’informació que faciliten el treball per projectes.
Identifiquem els mes establerts actualment:

SI07 Entorns personals d’aprenentatge (PLE)
SI08 LAMS – Plataforma centrada didàctica

Hem identificat els següents sistemes d’informació a implantar per tal de millorar els indicadors més baixos de cada àmbit.

Sistemes d'Informació

Realitzaré una entrada donant informació sobre cada un dels 8 sistemes d’informació identificats

Identificació sistemes d’informació existents [Àmbit gestió i planificació]


En aquesta entrada revisaré els sistemes d’informació existents que encaixarien en les necessitats de Can Manent (estudiades en les entrades anteriors).

En la entrada anterior Les tecnologies de l’apenentatge i la comunicació (TAC) ja destacàvem una primer anàlisis sobre els diversos indicadors que proporcionava el departament d’ensenyament per avaluar la maduresa digital dels centres.

Analitzant en més profunditat els dos indicadors més baixos i que també estan alineats també la majoria de línies estratègiques:

 • N1. Àmbit Gestió i planificació
  • E 2.1 Potenciar els canals de participació de tots els components de la Comunitat Educativa.
  • E 1.1 Revisar i adaptar el Projecte Educatiu de Centre i el Pla d’acció tutorial en base a la proposta inicial i acords establerts.
 • N2. Àmbit desenvolupament curricular i TAC
  • E 1.4 Participar en Projectes d’Innovació de Llengües .
  • E 1.3 Seguir el procés evolutiu dels alumnes.
 • No s’associaria a cap àmbit TAC
  • E 2.2 Fomentar la convivència dins el centre.

Podem trobar comparativament els indicadors més baixos (menors de -0,5)  respecte la mitjana dels centres educatius de Cardedeu enquestats.

Ambit desenvolupament curricular TAC

Ambit gestio i planificacio

 

 

 

El primer àmbit de gestió i planificació és més procedimental que tecnològic per tant els sistemes d’informació no són d’especial rellevància. Aquest àmbit serà rellevant per la definició dels usos i la creació de documents de referència que marcaran pautes d’ús que repercutiran en la millora i facilitat d’ús dels sistemes d’informació.

Aquesta documentació s’inclourà en el desenvolupament del Pla TAC amb el suport de la documentació i l’aplicació proporcionada pel departament d’ensenyament.

Identificarem com a SI01 El portal TAC que proporciona el departament d’ensenyament amb la documentació elaborada. Manual plataforma

Un altre identificador d’aquest primer àmbit en el qual identificarem diversos sistemes d’informació serà el següent:

N1.10 Ús de la tecnologia en la comunicació [-0,75]

Estat actual:
1 El centre, pel que fa a les comunicacions adreçades a la comunitat educativa, no utilitza significativament les tecnologies.

Nivells de millora:
2 El centre, pel que fa a les comunicacions adreçades a les famílies i a l’entorn, utilitza regularment el lloc web del centre, que manté actualitzat amb regularitat..

3 El centre, pel que fa a les comunicacions adreçades a la comunitat educativa, utilitza sistemàticament la intranet del centre i/o d’altres tecnologies (telefonia mòbil).

Identifiquem per tant sistemes d’informació destinats a la millora de la comunicació per assolir els nivells de millora. Es poden destacar els següents:

SI02 Portal Portal web actualitzat. 
SI03 Intranet Intranet de centre.
SI04 Difusió Eines de difusió informació (correu, mòbil, xarxes socials, …) 

En una pròxima entrada detallaré els indicadors del segon àmbit desenvolupament curricular i TAC.

Les Tecnologies de l’Aprenentatge i la Comunicació (TAC)


Un cop realitzat en la entrada anterior l’anàlisi de la tecnologia (eines) en aquesta analitzarem els seus usos, com es fan servir aquestes eines (aplicacions). El que es podria englobar en l’àmbit educatiu amb el que s’anomena les TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i la Comunicació). Fem un primer anàlisis de les aplicacions que s’utilitzen i identifiquem els diferents usos depenent majoritàriament de l’àmbit de destí. Gestió:

S’utilitzen ordinadors amb S.O. windows i programari d’ofimàtica per la creació i modificació de documentació.

No s’utilitzen gaire les aplicacions disponibles per informar i comunicar a les famílies. Existeix un portal web en format blog que no s’actualitza periòdicament, i el mitjà utilitzat per informacions es bàsicament amb paper. http://www.canmanent.cat

Comunicació:

S’ha creat el domini canmanent.cat per la utilització de “google apps per educació” però encara no s’ha posat en funcionament, s’utilitza el correu electrònic xtec per comunicar-se internament.

No es disposa d’una intranet de centre i la informació generada s’emmagatzema en carpetes compartides allotjades al servidor sense un protocol de classificació.

S’utilitzen dispositius d’emmagatzematge portàtil “pen drives” per la compartició de documents o per poder treballar a casa, aquest fet ja han produït incidències en mal funcionament d’aquests dispositius.

Existeixen els següents blogs d’àmbits: Bloc Espiadimonis (sense ús pràcticament) Bloc de les músiques de benvinguda Bloc de la biblioteca de l’escola

I els següents blocs d’aula: comunitatdegrans.blogspot.com.es. (informatiu, poc ús) http://elsgransdelspetits.blogspot.com.es/ (any passat) http://cucsiblauets.blogspot.com.es (any passat) http://aranyesitucans.blogspot.com.es (any passat) http://marietesifalcons.blogspot.com.es (any passat) http://papallonesialigues.blogspot.com.es (any passat) http://diablesicignes.blogspot.com.es (any passat) http://espiadimonisicueretes.blogspot.com.es (any passat)

Aprenentatge:

S’utilitzen diàriament les TIC com a eines d’aprenentatge diferenciant el seu ús segons les comunitats:

Comunitat de petits: El seu ús majoritàriament es per la recerca d’informació sobre projectes que s’estan treballant i com a reproductor audiovisual (música, imatges, etc …)

Comunitat de mitjans (1er i 2on): S’utilitzen les tecnologies per la utilització de recursos educatius (click, edu365, etc ..) .

Comunitat de grans (3er a 6è): En aquest àmbit s’introdueix també l’aprenentatge de l’ús de la tecnologia.

El pla TAC definit pel departament d’educació per fer les diagnosis dels centres en matèria digital defineix 4 temes en 3 àmbits.

El departament d’ensenyament ha elaborat força documentació perquè els centres realitzin el Pla TAC o sigui que defineixin l’ús i l’objectiu que es vol aconseguir utilitzant eines tecnològiques. Dins del Pla TAC es defineix com a segona Fase la realització d’un diagnosi de la maduresa digital del centre, i s’annexa un formulari on valorant diversos aspectes s’aconsegueix tenir una diagnosi dels temes següents:

1. Estratègia, lideratge i gestió

2. Usos curriculars

3. Competència digital docent i desenvolupament curricular

4. Seguiment, avaluació i millora

5. Infraestructures i serveis digitals

  Un cop realitzat aquesta auto-diagnosi del centre de Can Manent veiem el nivell de maduresa de cada tema:

Nivell mig: Recursos i infraestructures TAC / Organització de centre i TAC /Gestió i planificació

 Nivell inicial / mig: Desenvolupament professional del professorat  / Desenvolupament curricular i TAC

 Nivell inicial: Inclusió digital i TAC

  Aquesta diagnosi servirà per conèixer els punts molt febles, febles, normals i forts del centre per tal que depenent dels objectius estratègics prioritzem les actuacions a realitzar. És important a part de conèixer la situació pròpia, conèixer la situació del entorn més proper, gràcies a la col·laboració dels coordinadors TIC que van omplir el següent formulari disposem d’informació d’alguns dels altres centres educatius de Cardedeu (Corbella, Granés, Les Aigües i Pla Marcell) i ens permet poder fer una comparativa de l’estat dels àmbits amb els altres centres. grafic comparatiu centres Així que l’ordre d’àmbits comparativament més baixos serien els següents:

1. Desenvolupament curricular i TAC

2. Gestió i planificació

3. Inclusió digital i TAC

4. Desenvolupament professional del professorat

5. Organització de centre i TAC

6. Recursos i infraestructures TAC

  En aquesta comparativa relativa a la maduresa els altres centres destaquen més els àmbits Desenvolupament curricular TAC i la gestió i planificació que seran les necessitats més prioritàries a millorar.

Anàlisis tecnològic Can Manent


 

La segona fase del projecte un cop establerts els objectius, consisteix en fer un anàlisis de la situació actual. És disposa del Pla TIC  que es va elaborar l’any passat i on s’analitzava l’estat de la tecnologia en el centre.

L’edifici i les comunicacions al ser un centre de nova creació estan en molt bon estat, és van seguir les prescripcions tècniques del departament d’educació (Projecte Heura) al construir la xarxa. Gràcies al projecte XEDUC10 (Xarxa EDUcativa de Cardedeu) i al departament d’ensenyament es disposa d’una connexió de fibra òptica de 100mb simètrica amb el CPD del departament.

imatgesxarxa

Aquest anàlisis va reflectir una situació no gaire bona: 

La nostra ratio 8,72 alumne/ordinadors pertany al 4,4% de centres de Catalunya que tenen una ratio entre 5 i 9,9 alumne/ordinadors. 

 Estem entre la minoria de centres que disposen de menys ordinadors per alumne i estem a la franja més alta, molt a prop dels centres en pitjors condicions.

Aquesta situació amb la execució del Pla TIC ha anat millorant així que s’està apunt de passar de 39 a 63 dispositius. El nombre d’alumnes ha augmentat de 340 a 403 així que la ràtio d’alumne/pc es situa a 6,4 alumnes/pc., el centre segueix en la franja més elevada però ha disminuït considerablement la seva ràtio.

Aquesta disminució s’està realitzant a un cost força baix utilitzant la tecnologia de terminals lleugers, que consisteix en la utilització d’un servidor on s’executaran els escriptoris i les aplicacions que s’executin des dels terminals (ordinadors reciclats, clients lleugers o fins i tot components electrònics amb el mínim per executar una sessió).

Aquesta aula s’està utilitzant actualment i s’està organitzant una inauguració oficial per el 23 de maig.

Sessió de treball aula

A part d’augmentar la ràtio de ordinadors, s’ha inclòs l’ús de les tabletes per realitzar diverses activitats

Ús de tauletes a Can Manent

Ús de tauletes a Can Manent

I s’han instal·lat 2 projectors nous, 2 TV, 1 PDI majoritàriament en les aules de la comunitat de mitjans-grans.

Jornada demostració PDI

Jornada demostració PDI

Encara falta molta inversió, formació i suport per la posada en funcionament de tecnologia a Can Manent però aquest últim any s’ha avançat considerablement gràcies a l’esforç de la Comissió del AFA de Comunicació i Tecnologia, la bona predisposició de la nova directiva del centre i del professorat.

 

Comunicació


Recordo un dels pocs actes que he anat presencialment després d’uns 10 anys que fa que estic estudiant a la UOC, que va ser per recollir el títol de màster en Societat del Coneixement el 2009, en la ponència de Manuel Campo Vidal destacava la manca de domini en la comunicació en aquest país motivat entre d’altres per el model educatiu. Recordo que va comentar alguna cosa semblant com que tenim un sistema educatiu que forma “magnífics receptors” ens han ensenyat a escoltar, rebre informació però no a transmetre ni comunicar correctament.

Aquest és un dels aspectes que crec que més ha ajudat a millorar l’aparició de noves aplicacions com les “xarxes socials”, la possibilitat d’establir comunicacions N a N o sigui tothom per tothom ha fet o hauria de fer-se servir per millorar la capacitat de comunicar de les noves generacions.

Centrant-nos en el projecte, l’elaboració d’un pla té com a factors d’èxit més rellevants la implicació de les persones clau, per tant una bona comunicació del projecte és essencial.

Com comentava en l’anterior entrada Estrategia cada vegada hem de conèixer altres àmbits a part del tècnic, tenir coneixements de planificació estratègica (direcció) com de comunicació és important per el canvi de rol que hem de desenvolupar en les organitzacions.

Així que utilitzaré eines com aquest bloc per tal d’informar i comunicar el projecte, he fet una presentació amb la eina prezi (es la tercera que faig o sigui que encara estic aprenent a fer-la funcionar). Espero que us agradi !! http://prezi.com/wkerrsk7m4ie/tecnologies-aprenantatge-can-manent/#